Winkhaus uses cookies in order to guarantee you the best possible service on our web pages. By continuing to surf on our pages, you consent to the use of cookies. If you do not consent to the use, please leave our web page.

Winkhaus uses cookies. By continuing to surf on our pages, you consent to the use of cookies.

blueCompact

icon_menu
Deklaracja o ochronie danych - Winkhaus blueCompact App

Deklaracja o ochronie danych - Winkhaus blueCompact App

1. Zasady ogólne

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych oraz traktujemy je poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy naszych mobilnych aplikacji iPhone i Android (nazywanych niżej „APLIKACJĄ”). Objaśnia ono rodzaj, cel i zakres pobierania danych w ramach korzystania z APLIKACJI. Zwracamy uwagę na fakt, że transfer danych w internecie może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w ramach korzystania z tej APLIKACJI jest:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Straße 31
48291 Telgte, Germany
E-mail: info@winkhaus.de
Strona internetowa: www.winkhaus.de
Tel.: +49 2504 921 0
Fax: +49 2504 921 354

„Administratorem” jest podmiot, który pobiera, przetwarza lub wykorzystuje dane osobowe (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Inspektor ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Str. 31
48291 Telgte, Germany
E-mail: datenschutz@winkhaus.de
Tel.: +49 2504 921 203
Fax: +49 2504 921 354

Ogólny okres przechowywania danych osobowych

Z zastrzeżeniem odbiegających lub konkretyzujących informacji w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych, dane osobowe pobierane przez tę APLIKACJĘ są przechowywane aż do chwili, gdy wezwiesz nas do ich usunięcia, cofniesz swoją zgodę na ich przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych. Jeżeli istnieje ustawowy obowiązek przechowywania bądź inna uznana prawnie podstawa do zapisu danych (np. uzasadniony interes), odpowiednie dane osobowe nie zostaną usunięte przed ustaniem określonej podstawy do przechowywania danych.

Podstawy prawne regulujące zapisywanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone tylko wtedy, gdy istnieje skuteczna podstawa prawna regulująca przetwarzanie tych danych. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane, odbywa się to regularnie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (np. w przypadku dobrowolnego podania danych w oknie rejestracji bądź w ramach formularza kontak- towego), w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (np. przy korzystaniu z zakupów w ramach APLIKACJI lub stosowaniu innych płatnych funkcji APLIKACJI) lub na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, które są zawsze wyważane względem Twoich interesów (np. w ramach działań reklamowych). Właściwe podstawy prawne są ewentualnie skonkretyzowane w osobnym miejscu w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Szyfrowanie

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transferu poufnych treści, np. Twoich zapytań przesyłanych nam jako dostawcy APLIKACJI, bądź komunikacji między użytkownikami APLIKACJI, APLIKACJA ta korzysta z szyfrowania. Szyfrowanie to zapobie- ga odczytowi przesyłanych nam danych przez nieupoważnione osoby trzecie.

Zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w każdej chwili niniejszych postanowień przy zachowaniu ustawowych regulacji.

2.Twoje prawa

RODO przyznaje zainteresowanym osobom, których dane są przez nas przetwarzane, określone prawa, o których pragniemy Cię w tym miejscu poinformować:

Wycofanie Twojej zgody na przetwarzanie danych

Wiele procedur przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją zgodą. Przed przystąpieniem do przetwarzania danych wyraźnie poprosimy Cię o wyrażenie takiej zgody. Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Wystarczy w tym celu nieformalne powiadomienie e-mailem. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce wcześniej.

Prawo sprzeciwu wobec pobierania danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)
Jeżeli pobieranie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, masz w każdym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytu- acji; dotyczy to również opartego na tych postanowieniach profilowania. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, podana jest w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeżeli wniesiesz sprzeciw, nie będziemy więcej przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarza- nia, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą więcej wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W razie naruszenia rozporządzenia RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawo wniesienia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych.

Dostęp do informacji, usunięcie i sprostowanie danych

W każdym momencie masz prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o Twoich zapisanych danych osobowych, ich pochodze- niu i adresatach oraz celu przetwarzania danych oraz prawo sprostowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie oraz z innymi pytaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych możesz w każdej chwili zwrócić się do nas pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tej sprawie możesz w każdej chwili zwrócić się do nas pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:


Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane – z wyjątkiem ich przechowywania – wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycz- nej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, lub do przesłania tych danych osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przesłania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

3. Uprawnienia dostępu APLIKACJI

Informujemy, że do udostępnienia naszych usług za pośrednictwem APLIKACJI nie potrzebujemy żadnych uprawnień dostępu do Twojego urządzenia.

4. Rejestrowanie danych osobowych w ramach korzystania z APLIKACJI

Zasady ogólne

Gdy korzystasz z naszej APLIKACJI, rejestrujemy następujące Twoje dane osobowe:

Przetwarzanie tych danych osobowych jest konieczne do zagwarantowania funkcji APLIKACJI. Podstawą prawną tego przetwa- rzania danych jest nasz uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Twoja zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub – o ile zawarto umowę – wypełnienie naszych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Okres przechowywania tak uzyskanych danych jest regulowany w następujący sposób: Adres e-mail jest zapisywany w jednostce Master i może być w każdej chwili usunięty.

Zapytania w ramach APLIKACJI, e-mailem, telefonem lub telefaksem

Jeżeli kontaktujesz się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy w ramach APLIKACJI, e-mailem, telefonem lub telefaksem), Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi związanymi z tym informacjami (np. nazwisko, zapytanie, numer urządzenia) jest zapisywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojego zapytania. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy bądź jest konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym rozpatrzeniu skierowa- nych do nas zapytań. Dane przesłane nam w zapytaniu pozostają u nas, aż wezwiesz nas do ich usunięcia, cofniesz swoją zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego zapytania). Pozostaje to bez uszczerb- ku dla ważnych przepisów ustawowych – zwłaszcza dotyczących ustawowych terminów przechowywania danych. Nie przekazu- jemy danych bez Twojej zgody.