Winkhaus maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke service te kunnen garanderen op onze websites. Wanneer u verder surft op onze pagina's, geeft u daarmee te kennen dat u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer u niet instemt met het gebruik van cookies, verlaat u onze website.

Winkhaus maakt gebruik van cookies.Wanneer u verder surft op onze pagina's, geeft u daarmee te kennen dat u instemt met het gebruik van cookies.

blueCompact

icon_menu
Privacybeleid - Winkhaus blueCompact App

Privacybeleid - Winkhaus blueCompact App

1e Allgemeen

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en behandelen deze gegevens vertrouwelijk en conform de gegevensbeschermingswetgeving en dit privacybeleid. Dit privacybeleid geldt voor onze mobiele iPhone- en Android-apps (hierna “app”). Hierin worden soort, doel en reikwijdte van de gegevensverzameling in het kader van het app-gebruik verklaard. Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via internet leemten in de veiligheid kan bevatten. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking in het kader van deze app is:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Straße 31
48291 Telgte, Germany
E-Mail: info@winkhaus.de
Website: www.winkhaus.de
Tel.: +49 2504 921 0
Fax: +49 2504 921 354

De “verantwoordelijke instantie” is de instantie die persoonsgebonden gegevens (zoals naam, e-mailadres enz.) verzamelt, verwerkt of gebruikt.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Onze gegevensbeschermingsfunctionaris kunt u bereiken onder:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Str. 31
48291 Telgte
Email: datenschutz@winkhaus.de
Tel.: +49 2504 921 203
Fax: +49 2504 921 354

Algemene opslagduur van persoonsgegevens

Afwijkende of concrete informatie binnen dit privacybeleid voorbehouden, worden de door deze app verzamelde persoonsgege- vens opgeslagen, totdat u een verzoek indient de gegevens te wissen, u uw goedkeuring tot opslag herroept of totdat het doel voor de gegevensopslag niet meer bestaat. Voor zover een wettelijke verplichting of een andere wettelijke erkende grond bestaat voor de bewaring of opslag van de gegevens (bijv. legitiem belang), worden de desbetreffende persoonsgegevens niet vanwege het wegvallen van de desbetreffende bewaringsgrond gewist.

Rechtsgronden voor de opslag van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan, wanneer een geldige rechtsgrond voor de verwerking van deze gege- vens bestaat. Voor zover wij uw gegevens verwerken, gebeurt dit regelmatig op grond van uw toestemming volgens Art. 6, par. 1, sub a AVG (bijv. bij vrijwillige opgave van uw gegevens in een aanmeldingsmasker of in het kader van een contactformulier), voor het doel van de uitvoering van een opdracht volgens Art. 6, par.1, sub b AVG (bijv. bij gebruik van in-app-aankopen of bij gebruik van overige app-functies waarvoor u moet betalen) of op grond van een legitiem belang volgens Art. 6, par. 1, sub f AVG, die steeds tegen uw belangen worden afgewogen (bijv. in het kader van reclamedoeleinden). De steeds geldende rechtsgronden worden, indien nodig, op afzonderlijke plekken in dit privacybeleid concreet omschreven.

Versleuteling

Deze app gebruikt een versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke content, zoals opdrachten die u ons als app-gebruiker stuurt, of voor de communicatie van de app-gebruikers onder elkaar. Door deze versleuteling wordt voorkomen dat de gegevens die u verzendt door ongevoegde derden kunnen worden gelezen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor te allen tijde de bepalingen in dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke voorschriften.

2e Uw rechten

De AVG garandeert betrokkenen, van wie de persoonsgegevens door ons worden verwerkt, bepaalde rechten. Wij zetten deze rech- ten hieronder uiteen:

Recht op herroeping van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw toestemming. Deze toestemming zullen we u nadrukkelijk vragen bij aanvang van de gegevensverwerking. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitge- voerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Herroepingsrecht tegen de gegevensverzameling in bijzondere gevallen, zoals tegen direct marketing (Art. 21 AVG)
Wanneer de gegevensverwerking op grond van Art. 6, par. 1, sub. e of f AVG plaatsvindt, hebt u te allen tijde het recht op gronden die uit uw bijzondere situatie voortvloeien, de verwerking van de u betreffende persoongsgevens ter herroepen; dit geldt eveneens voor een op deze bepalingen gefundeerde profilering. De desbetreffende rechtsgronden, waarop een verwer- king berust, kunt u vinden in dit privacybeleid. Wanneer u uw toestemming herroept, zullen wij de u betreffende persoonsge- gevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende beschermingsredenen voor de verwerking kunnen aanwijzen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die ter verwerking dienen van de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, dan hebt u te allen tijde het recht de toestemming voor de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens met het doel van dergelijke marketing te herroepen; dit geldt eveneens voor profiling, voor zover dit in verband staat met de direct marketing. Wanneer u uw toestem- ming herroept, zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet meer voor het doel van direct marketing worden gebruikt.


Recht op het indienen van bezwaar bij een toezichthoudende instantie

In het geval van schendingen van de AVG heeft de betrokkene het recht bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Het recht op bezwaar blijft onaangetast, ondanks andersoortige administratief-rechtelijke of gerechtelijke remedies.

Informatie, verwijdering en rectificatie

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en u hebt recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. Indien u vragen hebt over persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum is weergegeven.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum is weergegeven. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:


Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van hun opslag - alleen met uw toestemming of voor de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen of ter bescherming van de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen of op grond van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat ervan, worden verwerkt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gebruikelijk, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe doorgif- te van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

3e Toegangsrechten tot de app

Om onze diensten via de app beschikbaar te stellen wijzen wij u erop, dat we geen toegangsrechten tot uw apparaat nodig hebben.

4e Verzameling van persoonsgegevens in het kader van het app-gebruik

Algemeen

Wanneer u onze app gebruikt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u:

De verwerking van deze persoonsgegevens is verplicht om de functionaliteiten van de app te garanderen. Rechtsgronden voor deze gegevensverwerking is ons legitiem belang in de zin van Art. 6, par. 1, sub f AVG, uw toestemming in de zin van Art. 6, par. 1, sub a AVG of - voor zover een contract werd afgesloten - de uitvoering van onze contractuele verplichtingen (Art. 6, par. 1, sub b AVG).
De duur van de opslag voor de zo verzamelde gegevens is als volgt geregeld: het e-mailadres zoals in de master is opgeslagen kan elk moment worden verwijderd.

Informatie binnen de app, per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier in de app, per e-mail, telefoon of fax), wordt uw verzoek in- clusief alle daaruit voortkomende persoonsgegevens (zoals naam, verzoek en systeemnummer) voor het doel van de verwerking van uw aanvraag bij ons opgeslagen en verwerkt. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op grond van Art. 6, par. 1, sub b AVG, voor zover uw aanvraag met de uitvoering van een contract samenhangt of voor de uitvoering van pre-contractuele maat- regelen verplicht is. In alle overige gevallen berust de verwerking op uw toestemming (Art. 6, par. 1, sub a AVG) en/of op ons legi- tieme belangen (Art. 6, par. 1, sub f AVG), aangezien wij een legitiem belang hebben bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken. De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons, totdat u ons om verwijdering verzoekt, u uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer bestaat (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.